การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เลือกห้องเรียน


หากเป็นนักเรียนใหม่ ไม่ต้องใส่ข้อมูล ให้ปล่อยเว้นว่างไว้ข้อมูลส่วนตัว


พิมพ์ชื่อเเละนามสกุล ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้าชื่อ Master ,Mister(Mr.) เเละ Miss

สถานที่เกิดที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน   บิดา
มารดาผู้ปกครอง